REGULAMIN POBYTU

Dla kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowego „Modrzew” w Inowrocławiu

1. Podstawą przyjęcia do Sanatorium są następujące dokumenty:

* skierowanie wystawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub 
* skierowanie organizatora turnusów rehabilitacyjnych lub
* skierowanie biura podróży
* w przypadku pacjenta pełnopłatnego dowód przedpłaty lub pełnej wpłaty. Ponadto Pacjenci pełnopłatni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego w Uzdrowisku Inowrocław.

2. Pacjent może przebywać w Sanatorium tylko przez okres podany w skierowaniu lub umowie.

3. W przypadku wcześniejszego przyjazdu (co możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją) pobierana jest opłata za nocleg wg cen ustalonych w Sanatorium.

4. Opłatę za pobyt w Sanatorium oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić w recepcji w dniu przyjazdu:

* opłata za pobyt ze skierowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia pobierana jest zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
* opłata za pobyt pełnopłatny pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym Zarządzeniem wewnętrznym Sanatorium,
* opłata uzdrowiskowa pobierana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia.

5. Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium Pacjent winien zgłosić się do recepcji w celu zameldowania i przydziału pokoju, następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim, gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.

6. Badanie lekarskie odbywa się 2,3 lub 4 razy w turnusie w zależności od czasu trwania pobytu w Sanatorium.

7. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę - pokój 45, telefon wewn. 505, komórkowy 535038138

8. Na wyznaczone pierwsze badanie lekarskie Pacjenci winni stawiać się z posiadaną dokumentacją medyczną a na zabiegi z kartą magnetyczną ( otrzymaną przy rejestracji w recepcji) na 15 minut przed wyznaczonym czasem zabiegu.

9. Zmiana zabiegu możliwa jest wyłącznie za zgodą lekarza. Zmiana terminu zabiegu może nastąpić w uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Przyrodoleczniczego.

10. Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju, w którym przebywa oraz inne szkody. Za wyrządzone szkody w majątku Sanatorium Pacjent zobowiązany jest pokryć ich równowartość.

11. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku w całym budynku Sanatorium oraz na terenie otaczającym obiekt.

12. Pacjenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

13. Porządek dnia:
13.1 Posiłki
* śniadanie      I zmiana 7:45         II zmiana 9:00
* obiad             I zmiana  12:30      II zmiana 14:00
* kolacja          I zmiana 17:30       II zmiana 18:30
13.2 Zabiegi lecznicze wykonywane są od godz. 7:00 do 17:00 wg indywidualnego planu.
13.2.a Od 21:00 odbywa się obchód pokoi przez dyżurującą pielęgniarkę.
13.3 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00. W czasie dnia Pacjent winien zachować się tak, aby nie zakłócać innym spokoju i wypoczynku.

14. Niedozwolone jest:

* włączanie w pokojach kuchenek, grzałek i żelazek elektrycznych oraz używania otwartego ognia,
* wynoszenie z jadalni posiłków do pokoi, naczyń i nakryć stołowych,
* palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie całego obiektu, także na balkonach w jakiejkolwiek formie oraz na przyległym terenie sanatoryjnym,
* hałaśliwe i gorszące zachowanie,
* przywożenie i przechowywanie zwierząt domowych.

15. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienie Pacjenta prawa dalszego pobytu w Sanatorium.

16. Skrócenie pobytu może nastąpić tylko z ważnych powodów np. z przyczyn leżących po stronie Sanatorium, choroby Pacjenta uniemożliwiającej dalsze leczenie, udokumentowanego zgonu bliskiego członka rodziny, wezwanie do osobistego stawiennictwa przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz policji, prokuratury i sądu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z innego powodu Pacjent ponosi opłatę według cennika ustalonego w Sanatorium na podstawie umowy cywilnoprawnej o odszkodowanie.

17. W dniu wyjazdu Pacjent zobowiązany jest o przekazanie klucza i karty magnetycznej w recepcji.

18. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania i innych przyjmuje Dyrektor Sanatorium.

19. Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego został nadany przez Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MODRZEW i wchodzi w życie z dniem 05 marca 2019 roku.